Przejdź do treści strony

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP dla Braszowic, Tarnowa, Olbrachcic i Stolca

obraz

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 46 pkt 2 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich nr XI/36/2010 r. z dnia 6 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych w Gminie Ząbkowice Śląskie: Braszowice, Grochowiska, Olbrachcie Wielkie, Pawłowice, Sieroszów, Stolec, Strąkowa, Tarnów, zmienioną uchwałą nr XXV/12/2012 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 23 lutego 2012 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

  1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Braszowice,
  2. Projekt  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Tarnów,
  3. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Olbrachcice Wielkie – tereny zurbanizowane,
  4. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Stolec - tereny zurbanizowane,

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 29 czerwca do 28 lipca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich, ul. 1 Maja 15 57-100 Ząbkowice Śląskie, w godzinach od 9.00 do 15.00, w pok. 31.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 lipca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich, ul. 1 Maja 15 57-100 Ząbkowice Śląskie:

1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Braszowice i projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Tarnów - o godzinie 12.00.

2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Olbrachcice Wielkie – tereny zurbanizowane i projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Stolec - tereny zurbanizowane - o godzinie 13.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektów ww planów miejscowych mogą być składane na piśmie oraz w postaci elektronicznej: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262), opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznej.

Zainteresowani mogą składać również uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Uwagi należy składać do Burmistrza Ząbkowic Śląskich z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 sierpnia 2015 r.

Kalendarz wydarzeń

lipiec 2017
ponwtośroczwpiąsobnie
     12
345
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17181920
21
22
23
2425262728
29
30
31      
  • kalendarz wydarzeń
  • kalendarz rady miejskiej

Jednostki organizacyjne