Przejdź do treści strony

Trwa nabór wniosków w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji

obraz

Pożyczka może być udzielona na uruchomienie działalności przedsiębiorcy, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków, na opracowywanie produktu lub usługi i początkowe wprowadzenie ich na rynek lub też na wzrost i rozszerzenie działalności, polegające na zwiększeniu mocy produkcyjnych, rozwoju rynku lub opracowywanie produktów lub usług, pod warunkiem, że przedsiębiorca prowadzi sprzedaż nie dłużej niż 12 miesięcy licząc od dnia wystawienia pierwszej faktury sprzedaży produktu lub usługi.

O pożyczki mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy, będący spółką kapitałową, z wyłączeniem spółek kapitałowych w organizacji, prowadzący działalność gospodarczą i mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którzy spełnią łącznie następujące warunki:
- przedstawią umowę inwestycyjną zawartą z co najmniej jednym aniołem biznesu lub funduszem kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital, na mocy której anioł biznesu lub fundusz kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital zobowiązał się do dokonania inwestycji kapitałowej w tego mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę i jej utrzymania do czasu całkowitej spłaty pożyczki wraz z odsetkami;
- złożą oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, w rozumieniu art. 6c ust 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, pomiędzy mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą a aniołem biznesu lub funduszem kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital;
- przedstawią biznesplan przedsiębiorstwa oparty na wdrożeniu innowacji produktowej, procesowej lub marketingowej, który wykaże rentowność przedsięwzięcia;

W przypadku realizacji inwestycji przedsiębiorca musi spełnić następujące warunki:
- zobowiązać się do utrzymania trwałości inwestycji objętej pożyczką w województwie, w którym została zrealizowana, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia jej realizacji, przy czym wymiana przestarzałych instalacji lub sprzętu w związku z szybkim rozwojem technologicznym nie jest niezgodna z warunkami utrzymania trwałości inwestycji,
- zapewnić wkład własny w finansowanie inwestycji w wysokości co najmniej 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką, który pochodzi ze środków własnych mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy albo finansowania zewnętrznego bez udziału środków publicznych.

Kwota udzielonej pożyczki nie może być niższa niż 200 000 PLN oraz wyższa niż 2 000 000 PLN na jeden projekt.

Wniosek o udzielenie pożyczki należy złożyć poprzez zarejestrowanie wersji elektronicznej na stronie www.parp.gov.pl, a następnie potwierdzić prawidłowość danych zawartych w elektronicznej wersji wniosku przesyłając podpisaną wersję papierową na adres Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Nabór jest prowadzony od 15 listopada 2013 r. w trybie ciągłym.

PARP  może wstrzymać nabór wniosków, jeżeli łączna kwota pożyczek w ramach  wniosków o udzielenie pożyczki osiągnie 120%  dostępnego budżetu. Informacja o planowanej dacie wstrzymania naboru wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej PARP.

Pełna treść ogłoszenia o naborze oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Fundusz Pożyczkowy realizowany jest w ramach  projektu pilotażowego „Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania  Innowacji” dofinansowanego w osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kalendarz wydarzeń

lipiec 2017
ponwtośroczwpiąsobnie
     12
345
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17181920
21
22
23
2425262728
29
30
31      
  • kalendarz wydarzeń
  • kalendarz rady miejskiej

Jednostki organizacyjne