Przejdź do treści strony

Przedsiębiorco skorzystaj z pomocy de minimis

obraz

Gwarancja de minimis to Rządowy Program wspierania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którym państwo może udzielić formy zabezpieczenia kredytu na wypadek gdyby inwestor nie spłacił kredytu w wyznaczonym terminie umowy kredytowej.  

Jeśli kredytobiorca nie będzie w stanie oddać kredytu z własnych środków dokona tego gwarant. Wówczas dalsze rozliczenia będą prowadzone pomiędzy gwarantem, a przedsiębiorcom, który będzie zobowiązany zwrócić wypłaconą z gwarancji kwotę wraz z odsetkami.

Gwarancja de minimis to pomoc udzielona w ramach programu dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego udzielonego mikro, małemu lub średniemu przedsiębiorcy.

Więcej informacji na temat gwarancji de minimis: http://www.deminimis.gov.pl/przedsiebiorcy/ 

Jednostki organizacyjne