Przejdź do treści strony

Oświadczenie lub zaświadczenie – wybór należy do Ciebie

obraz

Wprowadzenie oświadczeń w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej jest wyrazem zaufania administracji do obywateli i przedsiębiorców. Jest to także kolejny krok Ministerstwa Gospodarki podjęty na rzecz upraszczania procedur administracyjnych związanych z prowadzeniem firmy.

Ustawa pozostawia obywatelowi i przedsiębiorcy wybór. Może on złożyć oświadczenie albo dostarczyć zaświadczenie. Pamiętać należy, że oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Urzędy mają prawo weryfikować treści zapisane w oświadczeniu, w przypadku, gdy podejrzewają, że dokument zawiera nieprawdę.

Jednak, gdy składający nie będzie pewny stanu faktycznego lub prawnego może dostarczać zaświadczenia.

Obecnie urzędy mogą pozyskać jak najwięcej informacji elektronicznie lub od innych organów administracji. Najważniejsze rejestry, tj. rejestr przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) i Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) są od początku 2012 r. ogólnodostępne w Internecie. Elektronicznie, wg numeru KW, można też przeglądać Księgi Wieczyste.

Tekst pobrany ze strony Ministerstwa Gospodarki: http://www.mg.gov.pl  - stan na dzień: 16.02.2012 r.

Jednostki organizacyjne