Przejdź do treści strony

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W ROKU POPRZEDNIM

obraz

Oświadczenie należy złożyć w  Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich - Wydział Rozwoju i Promocji; pok.  nr 3 (parter) wraz z dowodem wniesienia opłaty na konto Gminy Ząbkowice Śląskie nr: 15 9533 0004 2001 0009 8645 0001 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2013 roku

W przypadku niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży lub niedokonania opłaty w ustalonych terminach zezwolenie na sprzedaż alkoholu wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po upływie 6 miesięcy - art. 18 ust.12 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. 2012, poz. 1356).

W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży alkoholu – zezwolenie na sprzedaż alkoholu cofa się, a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o nowe zezwolenie  po upływie 3 lat - art.18 ust.10  pkt.5 wyż. cyt. ustawy.

Jako wartość brutto sprzedaży napojów alkoholowych należy podać kwotę należną przedsiębiorcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Wartość sprzedaży za 2012 rok oblicza się odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.

Opłaty za cały rok korzystania z zezwolenia wynoszą:

L.p.

Rodzaj

sprzedanych

napojów alkoholowych

Opłata podstawowa pobierana

w przypadku gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych nie przekroczyła progu ustawowego

Opłata podwyższona pobierana

w przypadku gdy wartość

sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła próg ustawowy

1.

o zawartości

do 4,5% alkoholu

oraz piwa

przy wartości sprzedaży

do 37 500 zł – opłata wynosi

525 zł

przy wartości sprzedaży

powyżej 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

2.

o zawartości

powyżej 4,5% do18% alkoholu

(z wyjątkiem

piwa)

przy wartości sprzedaży

do 37 500 zł – opłata wynosi

525 zł

przy wartości sprzedaży

powyżej 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

 

3.

o zawartości

powyżej 18%

alkoholu

przy wartości sprzedaży

do 77 000 zł – opłata wynosi

2 100 zł

przy wartości sprzedaży

powyżej 77 000 zł – opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

Jednostki organizacyjne