Przejdź do treści strony

Karty usług i wniosków

obraz

KARTY USŁUG I WNIOSKÓW:

1. WYDZIAŁ FINANSOWY:

FP-001 Wniosek o zwrot opłaty skarbowej

FP-002 Wniosek o zwolnienie i przyznanie ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

FP-003 Kwit mazalny - Wniosek o wydanie zezwolenia na wykreślenie hipotek przymusowej zabezpieczającej należności podatkowe

FP–004 Oświadczenie o stanie majątkowym

FP-005 Wniosek o wydanie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego

FP-006 Wniosek o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu lub o wysokości zaległości

FP–007 Wniosek o wydanie Zaświadczenia (z rejestrów podatkowych / zgłoszonych gruntach/dochodowości)

Karta usług FP - 01 Wniosek o zwrot opłaty skarbowej

Karta usług FP - 02 Wniosek o zwolnienie i przyznanie ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

Karta usług FP - 03 Wykreślenie hipoteki

Karta usług FP - 04 Zaświadczenie o stanie majątkowym

Karta usług FP - 05 Wniosek o wydanie oświadczenia nabywcy o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego

Karta usług FP - 07 Wniosek o wydanie zaświadczenia
Podatki i opłaty

Karta usług FP - 08 Deklaracja na podatek leśny

Karta usług FP - 09 Informacja w sprawie podatku leśnego

Karta usług FP - 10 Deklaracja na podatek od środków transportowych

Karta usług FP - 11 Deklaracja na podatek od nieruchomości

Karta usług FP - 12 Deklaracja na podatek rolny

Karta usług FP - 13 Informacja o nieruchomościach

Karta usług FP -14 Informacja w sprawie podatku rolnego

Karta usług FP - 15 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej

 

2. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI:

Karta usług GN-01 Przyznanie dodatku mieszkaniowego
Wniosek GN-D01 _a Zaświadczenie o zarobkach

Wniosek GN-D01_b Protokół - wniosek-gn-d01-_b-protoko.doc

Wniosek GN-D01 przyznanie dodatku mieszkaniowego

 

 

3. WYDZIAŁ EDUKACJI KULTURY I SPORTU

Karta usług EKS-01 Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Wniosek EKS D01  świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym

EKS 02 - dofinansowanie pracodawcom  kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Wniosek EKS D02 _1 zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
Wniosek EKS D02 _2 wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

 

4. WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

IGP 01 - lokalizacja zjazdu
IGP - D01 wniosek na lokalizację zjazdu

Karta usług IGP - 02 Zajęcie pasa drogowego
IGP - D02 wniosek na zajęcie pasa drogowego wzor-wniosku-na-zajecie-pasa-drogowego-igp-v-2013.doc

Karta usług IGP - 03 Wydawanie decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego
IGP - D03 wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego

Karta usług IGP - 04 Ustalenie warunków zabudowy
IGP - D04 wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Karta usług IGP-05 Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
IGP - D05 wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z mpzp

Karta usług IGP - 06 Wydanie zaświadczenia  z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
IGP-d06-wniosek-o-wydanie-zaswiadczenia-z-mpzp.doc


Karta usług IGP-07 Wydawanie decyzji środowiskowej
IGP - D07 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

IGP - D08 wniosek-o-wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.doc

Oświadczenie dla  wspólnot mieszkaniowych o udzieleniu informacji członkom wspólnoty mieszkaniowej o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcia drzew lub krzewów

Oświadczenie dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością

Oświadczenie dla spółdzielni  mieszkaniowych o udzieleniu informacji: członkom spółdzielni mieszkaniowej/właścicielom  budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni/osobom niebędącym członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcia drzew lub krzewów

Oświadczenie o posiadanym prawie  własności urządzeń, o których mowa w art. 49§1 Kodeksu cywilnego

  informacja-w-sprawie-zezwolenia-na-usuniecie-drzew-i-krzewow-od-2017r-bip-um.doc
wniosek-o-usuniecie-drzewi-krzewow-lipiec-2017.docKarta usług IGP-09 Zezwolenie na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną
IGP - D09 wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną

5. WYDZIAŁ ROZWOJU I PROMOCJI

Karta usług RP-01 Zezwolenie na jednorazową sprzedaż alkoholu

Karta usług RP-02 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

Karta usług RP-03 CEIDG

Wniosek CEIDG wraz załącznikami

Karta usług RP-04 Zezwolenie na sprzedaż okolicznościową

6. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I URZĄD STANU CYWILNEGO

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego - elektroniczny

USC_ 01 Zgłoszenie pobytu stałego

USC-D01-formularz zgloszenie-pobytu-stalego.pdf

USC_02 Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

USC-D02-formularz-zgloszenie-pobytu-czasowego.pdf

USC_03 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

USC-D03-formularz-zgloszenie-wymeldowania-z-miejsca-pobytu-stalego.pdf

USC_D03a - e - Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

USC_04 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

D04-formularz-zgloszenie-wymeldowania-z-miejsca-pobytu-czasowego.pdf

USC_D04a - e - zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

USC_05 Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP

D05-formularz-zgloszenie-wyjazdu-poza-granice-RP.pdf

USC_D05a - e - zgłoszenie wyjazdu poza granice RP

USC_06 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwające dłużej niż 6 miesięcy

USC-D06-formularz-zgloszenie-powrotu-z-wyjazdu-poza-granice-rzeczypospolitej-polskiej-trwajacego-dlulzej-nilz-6-miesiacy.pdf

USC_D06a - e - zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy

USC_D07 Zaświadczenie z akt ewidencji ludności

USC_D07 Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców

USC 08 Udostępnianie danych osobowych

USC_D08 Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL

USC_9 Wydanie dowodu osobistego

USC_10 Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych

D10 Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych

USC_10a Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

D10a Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

USC_11 Wymeldowanie na wniosek

USC_D11 Wymeldowanie na wniosek

USC_12 Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

USC_D12 Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

USC_13 Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego

USC_D13 Wniosek o wydanie odpisu akt

USC_14 Sporządzenie aktu urodzenia

USC_15 Zawarcie małżeństwa w USC

USC_16 Skrócenie miesięcznego terminu do zawarcia małżeństwa

USC_17 Wydanie zaświadczenia w formie wyznaniowej - ślub konkordatowy

USC_D17 Wniosek o wydanie zaświadczenia w formie wyznaniowej - ślub konkordatowy

USC_18 Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą

USC_D18 Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego małżonka za granicą

USC_19 Sporządzenie aktu zgonu

USC_20 Wpisanie do polskich ksiąg zagranicznego aktu stanu cywilnego

USC_D20 Wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa

USC_D20 Wniosek o transkrypcję aktu urodzenia

USC_D20 Wniosek o transkrypcję aktu zgonu

USC_21 Odtworzenie lub ustalenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

USC_D21 Wniosek o odtworzenie zagranicznego aktu małżeństwa

USC_D21 Wniosek o odtworzenie zagranicznego aktu urodzenia

USC_D21 Wniosek o odtworzenie zagranicznego aktu zgonu

USC_D21 Wniosek o ustalenie zagranicznego aktu małżeństwa

USC_D21 Wniosek o ustalenie zagranicznego aktu zgonu

USC_D21 Wniosek o ustalenie zagranicznego aktu urodzenia

USC_22 Sprostowanie aktu stanu cywilnego

USC_22 Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego

USC_23 Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

USC_D23 Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego

USC_24 Zmiana imienia lub nazwiska

USC_D24 Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska

USC_25 Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

USC_D25 Wniosek o powrocie do nazwiska

USC_26 Oświadczenie o uznaniu ojcostwa

USC_D26 Wniosek o uznanie ojcostwa

USC_27 Oświadczenie o zmianie nazwiska dziecka

USC_D27 Wniosek o zmianę nazwiska dziecka

USC_28 Oświadczenie o zmianie imion dziecka

USC_D28 Wniosek o zmianę imion dziecka

 

7. WNIOSKI ELEKTRONICZNE

 Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

Udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania

Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

Jednostki organizacyjne