Przejdź do treści strony

Podstawowe informacje: Jak wypełnić deklarację? Jaką opłatę poniosę? Do kiedy złożyć deklarację?

obraz

W ramach znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 roku, odpowiedzialność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu całej gminy Ząbkowice Śląskie przejmie gmina.

Nowy system gospodarowania odpadami obejmuje wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych tj. zabudowa jednorodzinna, zabudowa wielorodzinna, szkoły, zakłady, sklepy, urzędy. Zanim to jednak nastąpi, właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Miejskim deklaracji, dotyczącej wysokości opłaty za wywóz śmieci.

Deklarację należy wydrukować i wypełnić ręcznie:

Formularz deklaracji dla nieruchomości zamieszkałej (deklaracja mieszkańca): plik .pdf (Acrobat Reader): wydrukuj,

Formularz deklaracji dla nieruchomości niezamieszkałej (np. sklep, bank itp.):plik .pdf (Acrobat Reader): wydrukuj

Formularz deklaracji dla nieruchomości mieszanej (lokal mieszkalny i lokal, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza): plik .pdf (Acrobat Reader): wydrukuj

 (do otwarcia formularza PDF potrzebne jest zainstalowanie bezpłatnego programu Adobe Reader, który należy pobrać ze strony producenta programu - link). Po otwarciu linku należy wybrać (po lewej stronie): Krok 1 - system operacyjny, jaki mamy zainstalowany w swoim komputerze, krok 2 - jezyk programu (z rozwijanej listy wybieramy j. polski), w trzecim kroku wybieramy wersję (10 lub 11). Następnie w celu pobrania programu klikamy przycisk znajdujący sie po prawej stronie: "pobierz teraz".

Broszura informacyjna do deklaracji „Jak wypełnić deklarację”: pobierz

Przykładowy wzór wypełnienia deklaracji dla mieszkańca: pobierz

Przykładowy wzór wypełnienia deklaracji dla urzędów, firm, sklep, szkół, banków itp.: pobierz

Przykładowy wzór wypełnienia deklaracji dla właściciela nieruchomości mieszanej czyli na której znajduje się lokal mieszkalny, a w drugim lokalu prowadzona jest działalność gospodarcza: pobierz

 

Termin składania deklaracji

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych wypełnioną deklarację dostarczają najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2013 roku do Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich (np. osobiście, za pośrednictwem poczty).

Prosimy o złożenie deklaracji w szybszym terminie tj. do 31 marca 2013 r. przed rozstrzygnięciem przetargowym. Wcześniejsze złożenie deklaracji pozwoli Gminie zebrać dane o ilości mieszkańców, którzy zdecydują się selektywnie bądź nieselektywnie zbierać odpady komunalne. Będzie to także pomocne przy sporządzeniu prawidłowej analizy stanu gospodarki odpadami. Deklarację już wkrótce otrzymacie Państwo do domu.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Ząbkowic Śląskich określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Dane do wypełnienia deklaracji przez mieszkańca

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

Stawka opłaty dla mieszkańca:

- 13,00 zł miesięcznie od jednej osoby, jeżeli właściciel zadeklaruje się, że jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych,

- 16,00 zł miesięcznie od jednej osoby, jeżeli właściciel zadeklaruje się, że nie będzie prowadził selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.

 

Dane do wypełnienia deklaracji przez urzędy, firmy, sklepy, szkoły, banki itp.

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.

Stawki opłaty za pojemnik z odpadami dla urzędów, firm, sklepów, szkół, banków, gdy nie będą zbierane selektywnie wynoszą:

- o pojemności 60 l – w wysokości 12 zł,

- o pojemności 80 l – w wysokości 16 zł,

- o pojemności 110 l – w wysokości 22 zł,

- o pojemności 120 l – w wysokości 24 zł,

- o pojemności 240 l – w wysokości 48 zł,

- o pojemności 1100 l – w wysokości 220 zł,

- kontener KP – 5 – w wysokości 1000 zł,

- kontener KP -7 – w wysokości 1400 zł

Jeżeli odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się niższą stawkę opłaty za pojemnik z odpadami:

- o pojemności 60 l – w wysokości 10 zł,

- o pojemności 80 l – w wysokości 14 zł,

- o pojemności 110 l – w wysokości 18 zł,

- o pojemności 120 l – w wysokości 20 zł,

- o pojemności 240 l – w wysokości 40 zł,

- o pojemności 1100 l – w wysokości 183 zł,

- kontener KP – 5 – w wysokości 833 zł,

- kontener KP – 7 – w wysokości 1167 zł.

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami będzie wnoszona na rachunek Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. W przypadku zmiany danych w deklaracji opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Informacje na temat wypełnienia deklaracji oraz szczegółów w zakresie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej ul. 1 Maja 15, pok. nr 29, tel. (74) 816 53 62.

 

Akty prawa miejscowego:

  1. Uchwała Nr XLVI/70/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie.
  2. Uchwała Nr XLV/57/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
  3. Uchwała Nr XXXVII/82/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
  4. Uchwała Nr XXXVII/78/2012 w sprawie odbierania odpadow komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
  5. Uchwała Nr XXXVII/77/2012 w sprawie regulaminu utrzymania czytości i porządku na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie.
  6. Uchwała Nr XXII/156/2015 o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik.
  7. Uchwała Nr XXX/193/2016 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospoddarowanie odpadami komunalnymi.
  8. Uchwała Nr XXX/198/2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Jednostki organizacyjne