Przejdź do treści strony

Do 31 stycznia należy złożyć oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim oraz dokonać wpłaty I raty opłaty alkoholowej !

obraz

 

I.OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W ROKU POPRZEDNIM

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia br., pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich - Wydział Rozwoju i Promocji; pok. nr 3 (parter) wraz z dowodem wniesienia opłaty na konto Gminy Ząbkowice Śląskie nr: 15 9533 0004 2001 0009 8645 0001 w terminie do dnia 31 stycznia 2017 roku.

Zezwolenie, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.), wygasa w przypadku

niedopełnienia w terminach obowiązku (art. 18 ust. 12 pkt 5 ww. ustawy):

  1. złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 11.1 ust. 4, lub
  2. dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11.1 ust. 2 i 5.

Przedsiębiorcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego. W przypadku niezłożenia oświadczenia w ww. terminie stosuje się sankcje określone w art. 18 ust. 12a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm )

W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży alkoholu – zezwolenie na sprzedaż alkoholu cofa się, a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o nowe zezwolenie  po upływie 3 lat - art.18 ust. art.18 ust.10  pkt.5 wyż. cyt. ustawy.

Jako wartość brutto sprzedaży napojów alkoholowych należy podać kwotę należną przedsiębiorcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Wartość sprzedaży za 2016 rok należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych!!!

Opłaty za cały rok korzystania z zezwolenia wynoszą:

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, opłatę za korzystanie z udzielonego zezwolenia, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

  1. 37.500 zł dla napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  2. 37.500 zł dla napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  3. 77.000 zł dla napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu - wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Natomiast przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim nie przekroczyła wartości, o których mowa wyżej, wnoszą opłatę w wysokości:

  1. 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  2. 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  3. 2.100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy wnieść w trzech równych ratach w terminach do dnia 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

Terminy wnoszenia opłat za korzystanie z zezwolenia są terminami zawitymi, czyli bezwzględnie obowiązującymi i niemożliwymi do przywrócenia (określonymi ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tzn. do dnia 31 stycznia, 31 maja i 30 września) - dlatego niedokonanie opłaty w wyznaczonym czasie, skutkować będzie wydaniem decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.

Druk oświadczenia - do pobrania na Biurze Obsługi Interesanta (parter), pokój nr 3 Wydział Rozwoju i Promocji  Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich lub pod poniższym linkiem:

Plik MS Word 97-2003 oswiadczenie-o-watosci-sprzedazy-napojow-alkoholowych-2016-rok.docx 


II. TERMIN WPŁATY I RATY OPŁATY ALKOHOLOWEJ.

Wydział Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich, przypomina, o obowiązku dokonania opłaty I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych, w terminie do dnia 31  stycznia 2017 r. Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

W przypadku niedokonaniu opłaty I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych, w terminie do dnia 31  stycznia 2017 r. stosuje się sankcje określone w art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. z 2016 r. poz.487 z późn. zm. )

Opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy dokonywać na rachunek Gminy Ząbkowice Śląskie nr: 15 9533 0004 2001 0009 8645 0001

Kalendarz wydarzeń

lipiec 2017
ponwtośroczwpiąsobnie
     12
345
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17181920
21
22
23
2425262728
29
30
31      
  • kalendarz wydarzeń
  • kalendarz rady miejskiej

Jednostki organizacyjne