Przejdź do treści strony

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

16 Marzec 2017 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ) na realizację zadania publicznego.

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

W dniu 14 marca 2017 r. do Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „Aktywni-Kreatywni” z siedzibą        Braszowice 53,  57-200 Ząbkowice Śląskie  na realizację zadania publicznego pn. „Wyjazd studyjny do Gminy Krośnice”.

Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka: Urząd Miejski/Organizacje Pozarządowe/Małe zlecenia), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej www.zabkowiceslaskie.pl

 

Informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku            o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1817)       w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego na biurze obsługi interesanta, drogą elektroniczną na adres e-mailowy anna.marcinkow@zabkowiceslaskie.pl oraz listownie na adres – Urząd Miejski        ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie – w terminie do dnia 23.03.2017 r.

ogoszenie-o-mozliwosci-skaadania-uwag-aktywni-kreatywni.pdf


uproszczona-oferta-realizacji-aktywni-kreatywni.pdf

Powrót do listy

Jednostki organizacyjne