Przejdź do treści strony

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego - organizacja zajęć dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych

18 Maj 2017 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) na realizację zadania publicznego. W dniu 16 maja 2017 r. do Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Orzeł Ząbkowice Śląskie z siedzibą ul. Kusocińskiego 17, 57-200 Ząbkowice Śląskie na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja zajęć dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu Gminy Ząbkowice Śląskie poprzez szkolenie sportowe w zakresie piłki nożnej”.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego - organizacja zajęć dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych

Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka: Urząd Miejski/Organizacje Pozarządowe/Małe zlecenia), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej www.zabkowiceslaskie.pl

 

Informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1817)  w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego na biurze obsługi interesanta, drogą elektroniczną na adres e-mailowy magdalena.jagielnicka@zabkowiceslaskie.pl oraz listownie na adres – Urząd Miejski ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie – w terminie do dnia 25.05.2017 r.

uproszczona-oferta-realizacji-zadania_publicznego.pdf
ogoszenie-o-mozliwosci-zgaszania-uwag-do_oferty.pdf

Powrót do listy

Jednostki organizacyjne