Przejdź do treści strony

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego - Organizacja cyklu zawodów wędkarskich

17 Maj 2017 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) na realizację zadania publicznego. W dniu 16 maja 2017 r. do Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich wpłynęła oferta złożona przez Polski Związek Wędkarski Okręg Wałbrzych ul. Kościelna 6a, 58-300, Koło PZW nr 35 w Ząbkowicach Śląskich z siedzibą ul. Dolnośląska 5, 57-200 Ząbkowice Śląskie na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja cyklu zawodów wędkarskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie”.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego - Organizacja cyklu zawodów wędkarskich

Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka: Urząd Miejski/Organizacje Pozarządowe/Małe zlecenia), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej www.zabkowiceslaskie.pl

 

Informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1817)  w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego na biurze obsługi interesanta, drogą elektroniczną na adres e-mailowy magdalena.jagielnicka@zabkowiceslaskie.pl oraz listownie na adres – Urząd Miejski ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie – w terminie do dnia 24.05.2017 r.

uproszczona-oferta-realizacji-zadania-publicznegoo.pdf
ogoszenie-o-mozliwosci-zgaszania-uwag-do-oferty.pdf

 

 

 

 

Powrót do listy

Jednostki organizacyjne