ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

Wyprawka szkolna” 2014/2015 – dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół z Gminy Ząbkowice Śląskie

08.08.2014
Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 216/VIII/EKS-2014 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętych Rządowy programem pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna” wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników uczniom objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2014 r. "Wyprawka szkolna” -należy składać do dnia 5 września 2014 r.

Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 216/VIII/EKS-2014 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków   o udzielenie pomocy uczniom objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna” wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników uczniom objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2014 r. "Wyprawka szkolna” -należy składać do dnia 5 września 2014 r.

I.  Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z  2014 poz. 1024) dofinansowanie zakupu podręczników  będzie udzielane uczniom:

1) rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II, III i VI szkoły podstawowej, pochodzącym z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł netto.

2) rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasie III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum, pochodzącym z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę= w rodzinie nie przekracza 539 zł netto.

3) uczniom wymienionym w pkt 1 i 2 niespełniającym kryterium dochodowego   

pochodzącym z rodzin, w których występuje:
 - ubóstwo; 
 - sieroctwo; 
 - bezdomność; 
 - bezrobocie; 
 - niepełnosprawność; 
 - długotrwała lub ciężka choroba; 
 - przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi;
 - potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 - bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 - trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
 - trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 - alkoholizm lub narkomania;
 - zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa;

Pomoc w tym przypadku przyznawana jest na podstawie decyzji dyrektora szkoły.  

4) bez względu na dochód uczniom:
 - słabowidzącym;
 - niesłyszącym;
 - słabosłyszącym;
 - z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;
 - z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
 - z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;
 - z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
 - z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej;
 - posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych (z wyjątkiem kl. I), gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników .

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym (dotyczy to również uczniów klasy I szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z rządowego podręcznika), dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych ( są to w szczególności: książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli  w procesie kształcenia tych uczniów).

5) Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2014 dla uczniów szkół położonych na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie będzie wynosić odpowiednio: TABELA

 6) Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka),albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek nauczyciela , pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

7) Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015, w terminie do dnia 05 września 2014 r. 

8) Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie/a o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczenia  o wysokości dochodów - oświadczenie o wysokości dochodów.

9)  W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

10) W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, o którym mowa w pkt 3 do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie.

11) W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego zamiast informacji i zaświadczeń o dochodach, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.